ਆ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਕਨੇਡਾ ਆਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਰੋਲਾ 

ਰੋਟੀ ਕਮਾਓਣ ਆਏ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਦਾਤੇ ਦਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਅਰਗਾ ਪੱਠੇ ਈ ਢੋਹ ਢੋਹ ਮਰਜਾਣਾ ਸੀ

ਜੱਦੇ mustanga ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ

Term of Service” – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us

Advertisements